Board of Directors

Yuzuru Anzai, M.D.
Tak Furumoto
George Hirose
Nobuhisa Ishizuka
Yuki Kaneshige
Shuji Kato
Tsuneko Mitsunaka
Michiyo Noda
Toru Okamoto
Toru Sakamoto
Koji Sato

Wendy Takahisa
Robert Yanagisawa, M.D.

Julie Azuma
Kumiko Hasegawa
Shunichi Homma, M.D.
Riki Ito
Maki Kano-Lueckerath, M.D.
Nobuko Kodama
Gary Moriwaki

Masaki Shimomura
Katsuo Takeda

Aiko Brody
David Hiromura
Keiko Ishida
Makoto Iwahara, M.D.
Keiko Kato
Susan McCormac
Satoru Murase
Kimihiko Oishi, M.D.
Susan Onuma
Kamal Ramani, M.D.
Michi Tahara
Shuji Bon Yagi