Board of Directors

Yuzuru Anzai, M.D.
Kumiko Hasegawa
Shunichi Homma, M.D.
Makoto Iwahara, M.D.
Shuji Kato
Kuni Mikami
Satoru Murase
Kimihiko Oishi, M.D.
Susan Onuma
Kamal Ramani, M.D.
Matsuko Shibuya
Wendy Takahisa
Shuji Bon Yagi

 

Julie Azuma
David Hiromura
Keiko Ishida
Yuki Kaneshige
Nobuko Kodama
Tsuneko Mitsunaka
Michiyo Noda
Toru Okamoto
Joe Oshima
Yoko Sasaki
Masaki Shimomura
Katsuo Takeda
Robert Yanagisawa, M.D.

Tak Furumoto
George Hirose
Riki Ito
Maki Kano-Lueckerath, M.D.
Susan McCormac
Gary Moriwaki
Takeo Ohashi
Hiroko Onoyama
Suki T. Ports
Koji Sato
Michi Tahara
Nozomi Terao